top of page
KVKK AYDINLATMA METNİ

Marm Travel

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

1. VERİ SORUMLUSU

GDPR ve KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MARM ASSISTANCE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. (Marm Travel) tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

MARM ASSISTANCE bünyesinde çalışanlar, aday çalışanlar, stajyer, referans, eğitmeni ziyaretçi, tedarikçi yetkisi ve çalışanı, medikal eskort, İşyeri hekimi, çalışan yakını, marka müşterisi, müşteri, sigortalı, sigortalı yakını, marka yetkilisi ve potansiyel müşteri kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verileri kategorileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

MARM ASSISTANCE aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda veri sahiplerinin kişisel verilerinizi işlemektedir;

 • Veri Sorumlusu olan müşterilerimizle yaptığımız sözleşmelere istinaden veri sahiplerine ilişkin operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi ve raporlamaların yapılabilmesi,

 • Marm Assistance ‘ın yürütmekte olduğu Teknik, Medikal, Travel ve operasyonel hizmetlerin verilebilmesi

 • Personel işe alımlarında stajyer ve çalışan adaylarının aranılan kriterlere uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve ileriye dönük iletişimin sağlanabilmesi

 • Tüm çalışanlarımızın İnsan Kaynakları faaliyetlerinin hukuka uygun olarak sürdürülebilmesi, çalışan sözleşmelerinin oluşturulabilmesi, disiplin süreçlerinin yürütülebilmesi, çalışanlarımıza sağlanan özel sağlık sigortası, ulaşım vb. yan hakların yerine getirilebilmesi, izinlerin hesaplanabilmesi, puantaj hesaplaması, maaş ödemeleri, performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi, acil durumlarda ulaşılabilmesi için kişisel veriler alınmaktadır.

 • Acil durumlarda çalışanlarımıza ve ilgili taraflara zamanında ulaşılabilmesi, acil durum ve yaka kartlarının oluşturulabilmesi,

 • Müşterileri memnuniyetinin en üst seviyede tutulabilmesi, müşteri şikayet ve taleplerinin değerlendirilebilmesi ve müşteriye geri bildirimlerin yapılabilmesi için ses kayıtları alınmaktadır.

 • Oryantasyon, bilgi güvenliği ve diğer eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, dışarıdan alınan eğitim desteklerinde eğitimin etkinliğinin ölçülebilmesi

 • Bilgi İşlem faaliyetlerinin yürütülebilmesi, bilgi güvenliği politikalarının onaylanması, kullanıcı taleplerinin yerine getirilebilmesi ve zimmetlerin takip edilebilmesi

 • Marm Asisstance ‘ın sahibi olduğu araçların takip edilebilmesi için konum bilgileri izlenmektedir.

 • Hukuksal açıdan kurum içi ve kurum dışı yaşanan problemlerin yürütülebilmesi ve adli mercilerden gelebilecek taleplerin yerine getirilebilmesi

 • Hukuki açıdan yaşanan problemler esnasında adli mercilere sunulmak üzere kişisel veri sunulmaktadır

 • Marm Assistance’ın kurumsal güvenliğini sağlayanabilmesi için kişisel veriler işlenmektedir.

 • Ziyaretçilerin Marm Assistance ‘ı ziyaret eden kişilerin giriş bilgileri yazılı olarak kaydedilmekte ve güvenlik kameraları ile kurum güvenliği sağlanmaktadır. Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmesi için esnasında yasal yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için kimlik ve iletişim bilgileri alınmaktadır.

 • Marm Assistance ‘ın Medikal departmanının transfer, hava ambulansı,  tercümanlık, otel/konaklama, cenaze, medikal cihaz temini, hastane ve yerinde medikal hizmetleri, yerel temsilci ve medikal eskort ayarlamaları vs. hizmetlerinin “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” esasları ve yapılan sözleşmeler dikkate alınarak sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, faturalandırabilmesi ve bu konuda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi

 • Marm Assistance ‘ın Travel departmanının bilet, otel, vize, araç kiralama, tur vs. hizmetlerinin müşterimiz ile yapılan sözleşme esaslarına uygun olarak yürütülebilmesi, seyahat sigortasının yapılabilmesi, yetkili makamlara bilgilendirmelerin yapılabilmesi, hizmetin faturalandırılabilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi

 • Marm Assistance ‘ın Operasyon departmanının yol yardım, araç çekim ve kiralama hizmetleri ve bu hizmetlere ilişkin otel, konaklama, ulaşım, bilet vs. hizmetlerin Veri Sorumlusu ile yapılan sözleşmeye uygun yürütülebilmesi, faturalandırabilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulabilmesi

 • Muhasebesel işlemlere ilişkin faturalandırma, raporlama, cari detaylandırma ve ödeme faaliyetlerin mevzuatlara uygun gerçekleştirilebilmesi,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği yasal şartlarının yerine getirilebilmesi için acil durumlarda ilgili kişi ve kurumlarla iletişimin sağlanabilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanlarımızın eğitimlerinin tamamlanabilmesi, işe giriş ve periyodik muayenelerin yapılabilmesi ve kayıt defterinin oluşturulabilmesi, İş sağlığı ve güvenliği taahhütlerinin alınabilmesi ve denetimlerde ilgili kurumlara raporlar sunulabilmesi

 • Ürün ve Hizmet tedarikçilerimiz ile sözleşmeye konu faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi ve iletişimin sağlanabilmesi, kurum içi çalışma yapılması gereken durumlarda çalışma izinlerinin oluşturulabilmesi ve satınalma faaliyetlerimizin yürütülebilmesi

 • Müşterilerimiz ile sözleşmesel süreçlerin yürütülebilmesi ve müşterilerimiz ile iletişimin sağlanabilmesi,

 • Müşteri ve müşteri adaylarımıza yönelik organizasyon, etkinlik, konferans ve toplantılarda, Marm Assistance ‘ın yürüttüğü hizmetlerin tanıtım ve reklamlarının yapılabilmesi ve ileriye dönük iletişimin sağlanabilmesi,

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.marmtravel.com internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere;  https://www.marmtravel.com internet adresinden yayınlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

4. VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; MARM ASSISTANCE, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı İlgili Kamu Kurumları, İlgili Marka Yetkilileri, Çağrı Kalite Ölçüm Firmaları, Danışmanlık ve Tedarikçi Firmaları,İlgili Hizmet ve Servis Sağlayıcıları, İlgili Sigorta Firmaları, Denetçi Kuruluşlar, Anlaşmalı Hukuk Büroları, Şirket İçi Departmanlar ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

 

MARM ASSISTANCE gerçekleştirdiği etkinlik, toplantı ve organizasyonlara ilişkin görselleri, ilgili kişilerin açık rızasını alarak sosyal medyada paylaşmaktadır.

 

MARM ASSISTANCE bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu müşterileri ve verdiği hizmetlere ilişkin sözleşmeler ile sınırlı kalmak kaydıyla yurtdışına aktarılabilmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz GDPR ‘ın 5. maddesi ve KVKK ‘ nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya GDPR ‘da 5. Maddesinde belirtilen durumlarda veya KVKK ‘nın 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumlardan; Kanunda öngörülmesi, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, alenileştirme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, sözleşmenin ifası sebeplerine dayanarak, sözlü ve yazılı beyan, elden teslim, görsel kayıt ve uygulamalar (GPS, CRM, Log Yönetimi)  ile kişisel verileriniz elde edilmektedir.  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebeplerin detayları Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.Veri Sahiplerinin doğrudan MARM ASSISTANCE ‘a veri aktarmadığı durumlarda; Sigorta ve arka müşterilerinin veri sahiplerini aydınlatması ve açık rızasını alması suretiyle, ilgili müşteriler tarafından MARM ASSISTANCE ‘a poliçe numarası, müşteri kimlik ve aldığı hizmet bilgileri aktartılabilmektedir.

 

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, MARM ASSISTANCE ’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler MARM ASSISTANCE tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, MARM ASSISTANCE tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

7. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

GDPR ve KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

Veri Sorumlusu: Marm Assistance Destek Hizmetleri A.Ş.

Kişisel veri başvurularınızı yaparken Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz.

 

Aydınlatma başvuru yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Elden    : Harmandere Mah. Ankara Cad. AirPort Plaza No:486, 34912 Pendik/ İstanbul

Mail       : marm@hs03.kep.tr

Kargo    : Harmandere Mah. Ankara Cad. AirPort Plaza No:486, 34912 Pendik/ İstanbul

 

Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tastikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

bottom of page